Phẩu thuật thẩm mỹ ngực DRG

Trung tâm thẩm mỹ ngực và toàn thân

Phẩu thuật thẩm mỹ ngực DRG

Trung tâm thẩm mỹ ngực và toàn thân

D R G

D R G

D R G

D R G

D R G

D R G

D R G

Tầng 4, số Imbangul-daero Gwangsan-gu, Gwangju, Hàn Quốc
  • thứ hai  ~ thứ sáu : 9.30 sáng - 8:00 tối
  • thứ ba/thứ tư/thứ năm :  9.30 sáng - 7:00 tối
  • thứ bảy : 9.30 sáng - 2:00 tối

062.953.3399